Διενέργεια αξιολόγησης προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο 2022

Σε συνέχεια της με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/37/οικ.14383/4-09-2023 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, δημοσιεύθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 38 /οικ.16169/29-09-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022: Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώριση Χειρόγραφων-Ενημέρωση στοιχείων ΕΕΑ”.

Ειδικότερα, για την Αξιολογική περίοδο του έτους 2022, σε συνέχεια της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές, καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

  •  Έλεγχο εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  • Καταχώριση των χειρόγραφων εκθέσεων αξιολόγησης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Ακόμη, ορίζεται αναπροσαρμογή των χρονικών διαστημάτων της αξιολόγησης προσωπικού καθώς και αναλυτικά οι ενέργειες των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού και των Γραμματέων Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης.