Διενέργεια αξιολόγησης προσωπικού δημοσίου για το 2019 – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης 2018

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 11/οικ.3938 – 04/03/2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Καταχώρηση Χειρόγραφων – Έλεγχος εγκυρότητας Εκθέσεων Αξιολόγησης – Καταχώρηση στοιχείων Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης & Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018”.