Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 9883/02-02-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα “Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Τύποι και ενέργειες υλοποίησης και έγκρισης”.