Διακοπή λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ στις 14/10/22

Δημοσιεύθηκε, το Υπ’ Α. Π. : 38837 ΕΞ 2022 – 29/9/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα την «Διακοπή της λειτουργίας και αναβάθμιση του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, την Παρασκευή 14.10.2022».