Διαδικτυακή Υπηρεσία έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αρ. Πρωτ.: 306179 – 19/11/2020 Έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, με τίτλο: “Διαδικτυακή Υπηρεσία Έκδοσης ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες, Πρόσωπα (ΚΕΠ, Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφους) και εργοδότες κοινών επιχειρήσεων.”