Διαδικασία λήψης αποδεικτικού ενημερότητας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αρ. πρωτ.: 1081 – 18/02/2021 Εγκύκλιος της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με τίτλο: “α. Έναρξη ισχύος διατάξεων άρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α 133). Υποχρέωση αυτόματης άντλησης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. β. Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.”.