Διαδικασία καταχώρησης των διαδικτυακών υπηρεσιών στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β΄1692-20/03/2023, η υπ΄Αριθμ. 13393 ΕΞ 2023/15.3.2023 Απόφαση του Υπουργείου Επικρατείας, με θέμα τον “Καθορισμό των ζητημάτων τήρησης και της διαδικασίας καταχώρησης των διαδικτυακών υπηρεσιών στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας”. 

Με την εν λόγω Απόφαση, καθορίζονται τα ζητήματα τήρησης του Μητρώου Διαλειτουργικότητας, η διαδικασία καταχώρησης των διαδικτυακών υπηρεσιών σε αυτό, καθώς και όλα τα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 89 του Ν. 4727/2020, με σκοπό τη διαρκή καταγραφή και αποτύπωση των διαδικτυακών υπηρεσιών στο Μητρώο, από τους φορείς του Δημοσίου Τομέα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Απόφασης, κάθε φορέας, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της (ημερ. δημοσ. 20/03/2023), οφείλει να καταχωρήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τήρησης του Μητρώου Διαλειτουργικότητας, όλα τα πεδία που ζητούνται από την πλατφόρμα.