Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης μισθωμάτων για δικαιούχους που δεν είχαν λάβει για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 1047 / 09.03.2022, η υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 14/04.03.2022 Απόφαση του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών, με θέμα: “Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 σε δικαιούχους που δεν είχαν λάβει προκαταβολή για τους μήνες αυτούς, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872 (Β’ 3921) κοινών υπουργικών αποφάσεων“.

Ειδικότερα, στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης ορίζεται: “1. Για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021, καταβάλλεται αποζημίωση στους δικαιούχους, το ποσό της οποίας προσδιορίζεται ως εξής:
α) για τα πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα:
i) ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και
ii) εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α’ 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
β) για τα φυσικά πρόσωπα που κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ του μη καταβληθέντος μηνιαίου μισθώματος“.