Διαδικασία εφαρμογής της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2021-2022

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3116 – 15/07/2021, η υπ’Αριθμ. 78812 – 14/07/2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών – Επικράτειας, με θέμα: “Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020”.