Διαδικασία εφαρμογής της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2020-2021

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2774 – 8/7/2020 η υπ’Αριθμ. 71383 – 8/7/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών – Επικράτειας, με θέμα: “Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.”.