Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων Εγγράφων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4651 – 08/10/2021, η υπ’ Αριθμ. 32256 ΕΞ 2021 – 15/09/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Επικρατείας, με τίτλο: “Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων και ηλεκτρονικών ιδιωτικών Εγγράφων και νομική ισχύς.”.

Η Απόφαση αναφέρεται στις εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών δημόσιων εγγράφων του άρθρου 13 του ν. 4727/2020 και των ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων του άρθρου 15 του ιδίου Νόμου.

Ακόμη, η ΚΥΑ, προσδιορίζει ζητήματα σχετικά με την Αποδεικτική ισχύ των εκτυπώσεων ηλεκτρονικών δημόσιων και ιδιωτικών Εγγράφων, κατά την έντυπη διακίνησή τους.

Τέλος, ρυθμίζει τις εκτυπώσεις των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ιδίου ως άνω νόμου.