Διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών υποθέσεων «e-Peitharxika»

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 207/οικ.8955 – 03.06.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στην Εφαρμογή παρακολούθησης των πειθαρχικών Υποθέσεων «e-Peitharxika» της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας».

Η παρούσα Εγκύκλιος, παρέχει ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής και πρόσβασης στη νέα εφαρμογή e-Peitharxika στους Φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Υπ. Αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/939/οικ.3131/1-3-2022 Κοινής Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Διοικητή της Ε.Α.Δ. (ΦΕΚ 1040 Β΄/1-3-2022) και έχουν την υποχρέωση να καταχωρίζουν τα στοιχεία της πειθαρχικής προδικασίας και των πειθαρχικών Υποθέσεων στην εν λόγω Εφαρμογή.