Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4798 – 30/10/2020, η υπ’ Αριθμ. 29810 ΕΞ 2020 – 23/10/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο: “Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες”.