Διάθεση Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth 2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα Τρίτων Φορέων

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 266 – 20/01/2023, η υπ’ Αριθμ. 1894 ΕΞ 2023 – 17/1/2023 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με θέμα την : “Διάθεση Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.”.