Διάθεση υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης χρηστών oAuth 2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 944 – 23/02/2023, η Αριθμ. 8326 ΕΞ 2023 – 20/02/2023 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με θέμα την: “Διάθεση της Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. ”.