Διάθεση της διαδυκτιακής υπηρεσίας «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» σε φορείς του Δημοσίου

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β΄1689/20.3.2023, η Υπ. Αριθμ. 13398 ΕΞ 2023/15.03.2023 Απόφαση του Υπουργείου Επικρατείας, με τίτλο: “Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας”.