Διάθεση ταμειακών υπολοίπων ενοικίασης χώρων στέγασης των ΚΕΠ για την κάλυψη λειτουργικών Δαπανών των Δήμων

Δημοσιεύτηκε, η Υπ’ Αριθ. Πρωτ. : 16345 / 14-03-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 93573/17-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΨΝ46ΜΤΛ6-ΚΨΛ) Απόφασής μας.”.

Συγκεκριμένα, στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 93573/17-12-2021 Απόφασή του Υπουργείου Εσωτερικών, προστίθεται παρ. Γ ως εξής:
«Γ. Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα κατανομών από τους ΚΑΠ για την καταβολή δαπανών ενοικίασης των χώρων στέγασης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, δύναται να διατεθούν από τους Δήμους για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών τους δαπανών».