Διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής φορέων δημοσίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Α. Π.: 25321 ΕΞ 2020 – 15/9/2020 Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών, με θέμα: “Διάθεση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής στο πλαίσιο υλοποίησης του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων”.