Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών e-παραβόλου σε φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 4840 – 04/11/2020 η υπ’ Αριθμ. 30369 ΕΞ 2020 – 30/10/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο: “Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Αναζήτηση, δέσμευση και επιστροφή e-Παραβόλου», «Στοιχεία e-παραβόλου για Φορείς» και «Δημιουργία e-παραβόλου και Ανάκτηση τύπων παραβόλων» σε φορείς του Δημοσίου Τομέα και τράπεζες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.).”