Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών, στο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων του Δημοσίου Τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2352 – 12/4/2023, η υπ’ Αριθμ. 18867 ΕΞ 2023 – 10/04/2023 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με θέμα την: “Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών του Μητρώου Πολιτών, του Υπουργείου Εσωτερικών στο πληροφοριακό σύστημα «Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων του Δημοσίου Τομέα» του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.”.