Δημόσιες Συμβάσεις

20/03/2015

 

Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 – 08/08/2014)

Ανάλυση του Ν. 4281/2014 από τον Θανάση Παζαρλόγλου

Παρουσίαση του Ν. 4281/2014 από τον Θανάση Παζαρλόγλου

Προσάρτημα Α

Προσάρτημα Β


 

Με το άρθρο 37 του ν/σ “Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την Οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις”, που ψηφίστηκε στις 18 Μαρτίου 2015, μετατίθεται η έναρξη της ισχύος των διατάξεων του Μέρους Β’ του Ν. 4281/2014 για την 31η Δεκεμβρίου του 2015, εκτός εάν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις του. Επίσης, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 εξακολουθεί η υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και όχι μόνο στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως προέβλεπε το άρθρο 152 του Ν.4281/2014. Τέλος, καταργούνται οι παρ. 1-11 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, που αφορούν το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.


Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η παράταση δίνεται προκειμένου να γίνει επεξεργασία ενός νεόυ θεσμικού πλαισίου για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη συσταθεί αντίστοιχη επιτροπή.