Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 674 – 22/02/2021 η υπ’ Αριθμ. 15953 – 09/02/2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο: “Δημόσια κατάθεση οφειλών φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους.”.