Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022 – Υποβολή των αιτήσεων, έως τις 14 Δεκεμβρίου

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1102/οικ.18804 – 02/12/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “ Δημοσιοποίηση θέσεων Κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ”.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο:

“Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και για απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσιοποίηση των θέσεων και ειδικότερα από τις 5 έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2022.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου, είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr. Στη συνέχεια, οι Υπάλληλοι πληκτρολογούν τους κωδικούς TAXISnet που ήδη διαθέτουν.

Επίσης, και σε συνέχεια της ανωτέρω Εγκυκλίου, δημοσιεύθηκε στις 8 Δεκεμβρίου ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία η σχετική Πλατφόρμα της Κινητικότητας, έχει επικαιροποιηθεί με τις διαθέσιμες θέσεις των φορέων, προς κάλυψη με μετάταξη ή απόσπαση στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου 2022 του ΕΣΚ, όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας μετά και τη συνεδρίαση της 30ης Νοεμβρίου 2022.