Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος για τους Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε στις 9 Αυγούστου 2019 στο ΦΕΚ Ά 134, ο Ν. 4623/2019 με τίτλο «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

Θα επανέλθουμε σύντομα με άρθρο για τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει στη λειτουργία των ΟΤΑ.