Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος για τα προσωπικά δεδομένα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (Α’ 137), στις 29 Αυγούστου του 2019, ο Ν.4624/2019, με τίτλοΑρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.”

Πρόκειται για την καθυστερημένη ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, τον γνωστό GDPR (General Data Protection Regulation, ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), που ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016. Ο κανονισμός αυτός αντικατέστησε την οδηγία 95/46/ΕΚ και όλα τα κράτη-μέλη όφειλαν να έχουν συμμορφωθεί από τις 25 Μαϊου του 2018.

Στόχος είναι η διασφάλιση της ελεύθερης, αλλά προστατευμένης ροής, απλών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Υπόχρεα για την εφαρμογή του είναι όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που συλλέγουν ή επεξεργάζονται ή διακινούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατοίκων της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, οι φορείς του δημοσίου που επηρεάζονται είναι:

  • οι Δημόσιες Αρχές
  • οι Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Διοικητικές Αρχές
  • τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
  • οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις αυτών
  • οι Κρατικές ή Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί
  • τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή η διοίκησή τους ορίζεται από αυτό.

 

Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. υποστηρίζει 20 και πλέον έτη φορείς του Δημοσίου τομέα. Έχοντας μελετήσει σε βάθος το νέο θεσμικό πλαίσιο, διαθέτει πιστοποιημένους DPO Executives, ώστε να μπορεί με επάρκεια να αναλάβει να υλοποιήσει μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις που έχει πλέον ο φορέας σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις λεπτομερείς υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε και να αναζητήσουμε τους  τρόπους με τους οποίους η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ μπορεί να γίνει αρωγός στην προσπάθειά σας