Δημοσιέυτηκε η ΚΥΑ ματαίωσης των αποκριάτικων εκδηλώσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 13776 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 648 – 27/2/2020) των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εσωτερικών, με θέμα: “Ματαίωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας”.

 

Με βάση το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α., αποφασίζεται η: “ματαίωση των καρναβαλικών και εν γένει αποκριάτικων εκδηλώσεων, καθώς και των εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας από 27 Φεβρουαρίου 2020 έως και 2 Μαρτίου 2020 σε όλη τη Χώρα, λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την από 27.02.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Καλούνται όλοι οι φορείς (OTA Α΄ και Β΄ Βαθμού) και λοιποί αποδέκτες του παρόντος, προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα με κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία), όπως συμμορφωθούν με το περιεχόμενό της. Η μη συμμόρφωση επισύρει τις συνέπειες της παραγράφου 6 του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42)”.