Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2021

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΔΑ/Φ.10/οικ.12471/17-6-2021 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Δημοσίευση του επικαιροποιημένου «Μητρώου Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» έτους 2021”.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο: για πρώτη φορά στην παρούσα έκδοση περιελήφθησαν στο Μητρώο και τα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθότητα των εγγραφών, κατά λόγο αρμοδιότητας, με σκοπό τη βελτίωση και συμπλήρωση τους”.