Δημιουργία APIs για ανοικτή διάθεση και χρήση δεδομένων φορέων Δημοσίου Τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1709 – 6/5/2020 η υπ’Αριθμ. 10726 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υπουργείου Επικράτειας με θέμα: ” Δημιουργία ασφαλών Διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces – APIs) με σκοπό την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων φορέων του Δημοσίου Τομέα.”