Δημιουργία Μητρώου Αναθετουσών Αρχών και Φορέων Εκκαθάρισης για την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου

Δημοσιεύτηκε το υπ’ Αρ. Πρωτ.: 53492 – 25/8/2020 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Δημιουργία Μητρώου Αναθετουσών Αρχών και Φορέων Εκκαθάρισης για την έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου”.