Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης: Έως 28 Φεβρουαρίου οι διαδικασίες καταχώρισης και υποβολής των υπόχρεων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΠΟΘΕΝ,  αναφορικά με τις καταστάσεις υπόχρεων υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) έτους 2021, η ηλεκτρονική εφαρμογή για την καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων από τους αρμόδιους φορείς θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Βάσει του Ενημερωτικού Εγγράφου για την καταχώριση των καταστάσεων υπόχρεων έτους 2021, ορίζεται πως στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής ετήσιας Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. 2021 (έσοδα και συμφέροντα έτους 2020 & περιουσία κατά την 31.12.2020) πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο όσοι, απέκτησαν, διατηρούσαν ή απώλεσαν ιδιότητα από 01.01.2020 έως 31.12.2020 ή στις τρεις προηγούμενες χρήσεις (δηλαδή από 01.01.2018 έως 31.12.2020) για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α’ έως και ε’ και ιβ’, ή στις χρήσεις που κατ’ εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (β’ εδάφ. παρ. 3 του άρθρου. 1 του ν.3213/2003 όπως ισχύει).

Επιπλέον, οι Υπόχρεοι σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης υποβάλλουν την ετήσια Δ.Π.Κ. του έτους 2020 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Ενημερωτικό Υποβολής Δήλωσης έτους 2020.