Δ΄ Κατανομή από τους ΚΑΠ του έτους 2022 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους

Δημοσιεύθηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 80596/30-11-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την: “Δ΄ Κατανομή ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών Δαπανών των σχολείων τους ”.

Συγκεκριμένα, επί της Απόφασης αναφέρεται η κατανομή, συνολικού ποσού 28.000.000€, σε όλους τους Δήμους της χώρας, το οποίο ποσό αποδίδεται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητάς τους.