Γνωμοδότηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τις ρυθμίσεις ανάθεσης των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. δημοσίευσε την  υπ’ αριθμ Γ9/26.05.2021 Γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’υποπερ. (γγ) του ν.4013/2011 επί σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»