Γνωμοδότηση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για τις ρυθμίσεις Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Με νέα ανάρτηση της η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  παρέχει την υπ. αριθμ. Γ10/26.05.2021 Γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2, περ. γ’υποπερ. (γγ) του ν. 4013/2011 επί σχεδίου Κοινής Απόφασης των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».