Έγκριση Πρόσληψης 43 ατόμων με σχέση ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : 75016/10-11-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Έγκριση πρόσληψης σαράντα τριών (43) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ Βαθμού”.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν. 4765/2021 και θα έχει διάρκεια έως 8 Μήνες.