Για την εκλογή εκπροσώπων Δ.Σ. στη Γ.Σ. των Π.Ε.Δ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται την 1η ή 8η Σεπτεμβρίου 2019 (παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010), σε ειδική συνεδρίαση με δύο μόνο θέματα:

  1. Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
  2. Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στη συνεδρίαση αυτή «δεν δύναται να υπάρξει συζήτηση για άλλο θέμα» (εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 87, ΑΠ: 59646 – 20/08/2019).

Το Π.Δ. 75/2011 (παρ.1 του άρθρου 9), που ανέφερε πως εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση τους εκπροσώπους στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), αντικαταστάθηκε με την παρ. 11β του άρθρου 10 του Ν.4625.2019 ως εξής: «Κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής​Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) με μυστική ψηφοφορία».

Επομένως, τα Δημοτικά Συμβούλια δεν προχωρούν μέχρι νεωτέρας σε εκλογή εκπροσώπων στη Γ.Σ. των Π.Ε.Δ.. Ο χρόνος εκλογής τους αναμένεται να καθοριστεί στο αναθεωρημένο Π.Δ..