Για ποιούς υπαλλήλους ισχύει η προσαύξηση υπερωριών κατά 30%

Με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη έως τις 28.2.2021, ο προβλεπόμενος αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των δήμων ή περιφερειών που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου και του προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, μπορεί να προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό.(παρ.3 άρθ.74 του Ν.4745/2020)

Με απόφαση του οικείου δημάρχου για το χρονικό διάστημα έως τις 30.11.2020, ο προβλεπόμενος αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που απασχολούνται στην εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, μπορεί να προσαυξάνεται έως τριάντα τοις εκατό.(παρ.4 άρθ.74 του Ν.4745/2020)

 

Δείτε εδώ σημαντικές διατάξεις για τους ΟΤΑ βάσει του Ν.4745/2020.