ΓΓΠΣΔΔ : Διάθεση της υπηρεσίας «Στοιχεία εργασίας Δημοσίου Υπαλλήλου» από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου»

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ Β’ 248 – 20/01/2023, η Υπ. Αριθμ. 2344 ΕΞ 2023 – 19/1/2023 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με θέμα την: “Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία
εργασίας Δημοσίου Υπαλλήλου»
από το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.”.