Β’ ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2024

Δημοσιεύθηκε, η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49K/1292 /1452/01-02-2024 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Έναρξη 2ου Έκτακτου Κύκλου Κινητικότητας έτους 2024 (Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων), στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) και του ν. 4873/2021. Σχετ.: Τo αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ο-107845/18.1.24 αίτημα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), αρ. πρωτ. εισερχ. ΚΕΚ 1452/23.1.24.”.

Σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο, επισημαίνεται πως Κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας, εγκρίθηκαν ανά θεματικό κλάδο, τα παρακάτω αιτήματα:

  • Θεματικός Κλάδος Υδάτων: δέκα αποσπάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου μόνιμο προσωπικό ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
  • Θεματικός Κλάδος Αποβλήτων: δέκα αποσπάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίουμόνιμο προσωπικό ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.