“Βοήθεια στο Σπίτι 2022”: Υποβολή δικαιολογητικών για την Α’ δόση χρηματοδότησης του Προγράμματος

Με Ανακοίνωσή της, στις 31.01.2022, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. καλεί όλους τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι 2022», να αποστείλουν συμπληρωμένα τα ΕΝΤΥΠΑ : Α1-22, Α2-22, Α3-22, Α4-22, Α7-22 & Α10-22 (ΝΕΟ) (που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eetaa.gr), μέχρι και την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022.

α) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) (ανυπόγραφα) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε μορφή EXCEL στη διεύθυνση lkoun@eetaa.gr με την ένδειξη (ΘΕΜΑ) ΒΣΣ 2022 Α΄ ΔΟΣΗ και την Επωνυμία του Φορέα. Χωρίς την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου δεν θα μπορεί να γίνει ο έλεγχος του φακέλου του εκάστοτε Φορέα.

β) Σε φυσικό αρχείο (υπογεγραμμένα με φυσική υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο) στη διεύθυνση (ΕΕΤΑΑ, Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Λ. ΚΟΥΝΕΝΗ με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΒΣΣ 2022».