Βοήθεια στο Σπίτι 2022: Υποβολή δικαιολογητικών για την Β’ δόση Χρηματοδότησης του Προγράμματος

Με Ανακοίνωσή της, στις 31.01.2022, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. καλεί όλους τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι 2022», να αποστείλουν συμπληρωμένα τα ΕΝΤΥΠΑ : Α1-22, Α6-22, Α7-22 & A9-22 (που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eetaa.gr), μέχρι και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου του 2022.

α) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) (ανυπόγραφα) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε μορφή EXCEL στη διεύθυνση lkoun@eetaa.gr με την ένδειξη (ΘΕΜΑ) ΒΣΣ 2022 Β΄ ΔΟΣΗ και την Επωνυμία του Φορέα. Χωρίς την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου δεν θα μπορεί να γίνει ο έλεγχος του φακέλου του εκάστοτε Φορέα.

β) Σε φυσικό Αρχείο (υπογεγραμμένα με φυσική υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο), στη διεύθυνση (ΕΕΤΑΑ, Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Λ. ΚΟΥΝΕΝΗ, με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΗΣ Β΄ ΔΟΣΗΣ ΒΣΣ 2022.».