Βοήθεια στο Σπίτι 2021: Υποβολή Δικαιολογητικών για την 3η δόση χρηματοδότησης του Προγράμματος

Με Ανακοίνωση της, στις 17.01.2022, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. καλεί όλους τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι 2021», να αποστείλουν συμπληρωμένα τα ΕΝΤΥΠΑ : Α1-21, Α4 21, Α5-21, Α6-21, Α7-21 & Α9-21(νέο) (που έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.eetaa.gr), μέχρι την Πέμπτη 31/03/2022.

α) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) (ανυπόγραφα) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε μορφή EXCEL στη διεύθυνση lkoun@eetaa.gr με την ένδειξη (ΘΕΜΑ) ΒΣΣ 2021 Γ΄ ΔΟΣΗ και την Επωνυμία του Φορέα. Χωρίς την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου δεν θα μπορεί να γίνει ο έλεγχος του φακέλου των Φορέων.

β) Σε φυσικό αρχείο (υπογεγραμμένα με φυσική υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο) στη διεύθυνση (ΕΕΤΑΑ, Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ υπόψη κου Λ. ΚΟΥΝΕΝΗ με την ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ΄ ΔΟΣΗΣ ΒΣΣ 2021».