Βοήθεια στο Σπίτι: Πίνακες Χρηματοδότησης Α’ Δόσης 2022 και Γ’ Δόσης 2021

Αναρτήθηκαν στις 04/08/2022, οι πίνακες Χρηματοδότησης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, για τα έτη 2021 και 2022, και συγκεκριμένα:

  • Γ’ Δόση 2021 (10η Ανάρτηση), συνολικής αξίας 3.103,99 €, που αφορά συνολικά 2 Φορείς. Οι Φορείς θα χρηματοδοτηθούν χωρίς την αποστολή τιμολογίου. Απαραίτητο κρίνεται μόνο η αποστολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όσων δεν εξαιρούνται των νόμων 4483/2017 Άρθρο 128
  • Α’ Δόση 2022 (9η Ανάρτηση), συνολικής αξίας 451.232,62 €, που αφορά συνολικά 7 Φορείς. Οι φορείς, θα χρηματοδοτηθούν χωρίς την αποστολή Τιμολογίου. Απαραίτητο κρίνεται μόνο η αποστολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όσων δεν εξαιρούνται των νόμων 4483/2017 Άρθρο 128.