Βοήθεια στο Σπίτι: Πίνακες Χρηματοδότησης Α’ Δόσης 2022 και Β’, Γ’ και Συμπληρωματικής Δόσης 2021

Αναρτήθηκαν στις 23/06/2022, οι Πίνακες Χρηματοδότησης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, για τα έτη 2021 και 2022, και συγκεκριμένα:

  • Β’ Δόση 2021 (11η Ανάρτηση), συνολικής αξίας 6.221,28 €, που αφορά συνολικά 1 Φορέα. Η καταβολή της χρηματοδότησης στον φορέα, θα γίνεται χωρίς την έκδοση τιμολογίου προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης του παρόντος πίνακα. Κατά την πληρωμή των δόσεων, δεν υποχρεούται ο Φορέας, στην προσκόμιση Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας. Εξαιρούνται οι ιδιώτες φορείς, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4483/2017.
  • Γ’ Δόση 2021 (9η Ανάρτηση), συνολικής αξίας 13.757,27 €, που αφορά συνολικά 3 Φορείς. Η καταβολή της χρηματοδότησης στους Φορείς, θα γίνεται χωρίς την έκδοση τιμολογίου προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014. Απαραίτητο κρίνεται μόνο η αποστολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όσων δεν εξαιρούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4483/2017.
  • Συπληρωματική Δόση για το 2021 (3η Ανάρτηση), συνολικής αξίας 1.367,78 €, που αφορά συνολικά 2 Φορείς. Απαραίτητο κρίνεται μόνο η αποστολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όσων δεν εξαιρούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4483/2017.
  • Α’ Δόση 2022 (8η Ανάρτηση), συνολικής αξίας 3.448.922,09 €, που αφορά συνολικά 22 Φορείς. Απαραίτητο κρίνεται μόνο η αποστολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όσων δεν εξαιρούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4483/2017.