Βοήθεια στο Σπίτι: Πίνακες Χρηματοδότησης Β’ και Γ’ Δόσης 2021 και Α’ Δόσης 2022

Αναρτήθηκαν στις 27/05/2022, οι Πίνακες Χρηματοδότησης του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”, για τα έτη 2021 και 2022, και συγκεκριμένα:

  • Β’ Δόση 2021 (10η Ανάρτηση), συνολικής αξίας 59.418,36 €, που αφορά συνολικά 2 Φορείς. Η καταβολή της χρηματοδότησης στους φορείς, θα γίνεται χωρίς την έκδοση τιμολογίου προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιηθεί την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης του παρόντος πίνακα. Κατά την πληρωμή των δόσεων, δεν υποχρεούνται οι φορείς στην προσκόμιση Ασφαλιστικής και Φορολογικής ενημερότητας. Εξαιρούνται οι ιδιώτες φορείς, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4483/2017.
  • Γ’ Δόση 2021 (8η Ανάρτηση), συνολικής αξίας 43.685,58 €, που αφορά συνολικά 14 Φορείς. Η καταβολή της χρηματοδότησης στους Φορείς, θα γίνεται χωρίς την έκδοση τιμολογίου προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014. Απαραίτητο κρίνεται μόνο η αποστολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όσων δεν εξαιρούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4483/2017.
  • Α’ Δόση 2022 (7η Ανάρτηση), συνολικής αξίας 2.006.427,96 €, που αφορά συνολικά 16 Φορείς. Η καταβολή της χρηματοδότησης στους Φορείς, θα γίνεται χωρίς την έκδοση τιμολογίου προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014. Απαραίτητο κρίνεται μόνο η αποστολή φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας όσων δεν εξαιρούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4483/2017.