«Βοήθεια στο Σπίτι»: Απόδοση εσόδων/Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ έτους 2023 σε Δήμους της Χώρας

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. 25213/24-03-2023 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία κατανέμεται στους Δήμους της χώρας ποσό ύψους σαράντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ (45.000.000,00 €), το οποίο αποδίδεται ως πρώτη Α’ δόση για το έτος 2023, για:

  • τη χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από την 01/01/2023 έως τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ στις αντίστοιχες θέσεις.
  • την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού που στελεχώνει τις δύο χιλιάδες εννιακόσιες οκτώ (2.908) θέσεις τακτικού προσωπικού, κατόπιν έκδοσης των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020.
  • τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που απασχολούνταν σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και σε Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι.