Βασικό σχέδιο λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε, σε ΦΕΚ Β’ 218/19.1.2023, η υπ’ Αριθμ. 2/1983/ΔΠΓΚΕ/16.01.2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση Υπ. Οικ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 (ΦΕΚ 5881/21.11.2022 τεύχος Β’) και ορίζεται ότι στο Παράρτημα «Βασικό σχέδιο λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού», εγγράφονται νέος πεμπτοβάθμιος λογαριασμός και νέος αναλυτικός λογαριασμός Εσόδων για τα Παράβολα για τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων και την άσκηση προσφυγών για την έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού.