Βασικό σχέδιο λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1950 – 24/03/2023, η υπ’ Αριθμ. 2/31652/ΔΠΓΚ/21.03.2023 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση Υπ. Οικ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 (ΦΕΚ 5881/21.11.2022 τεύχος Β’) και ορίζεται ότι στο Παράρτημα «Βασικό σχέδιο λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού», εγγράφονται νέος πεμπτοβάθμιος λογαριασμός και νέος αναλυτικός λογαριασμός Εξόδων για την Επιχορήγηση στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) για την Προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων για λογαριασμό των δημόσιων νοσοκομείων και του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.