Βασικό σχέδιο λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε, στο ΦΕΚ Β’ 1788/21.03.2023, η υπ’ Αριθμ. 2/9069/ΔΠΓΚ/22.02.2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η Απόφαση Υπ. Οικ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 (ΦΕΚ 5881/21.11.2022 τεύχος Β’) και ορίζεται ότι στο Παράρτημα «Βασικό σχέδιο λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και της οικονομικής ταξινόμησης του κρατικού προϋπολογισμού» :

  • Εγγράφονται νέος πεμπτοβάθμιος λογαριασμός και νέος αναλυτικός λογαριασμός Εσόδων για την Προσωρινή Συνεισφορά Αλληλεγγύης (Π.Σ.Α.), σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 και
  • Τροποποιούνται οι ονομασίες του πεμπτοβάθμιου λογαριασμού εσόδων και του αναλυτικού λογαριασμού εσόδων, για τα μη φορολογικά χρέη που επαναβεβαιώνονται σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου