Βαθμολογική και Mισθολογική εξέλιξη Υπαλλήλων, κατόπιν αναγνώρισης μεταπτυχιακών Tίτλων Σπουδών

Σε συνέχεια της Υπ’ Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.71/3134/5007/ 29.04.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΔΑΔ/Φ.31.71 /3176 /17730/ 28.11.2022 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, έπειτα από Aίτηση για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, κατόπιν της αποδοχής των ΓνΝΣΚ 276/2015 και ΓνΝΣΚ 34/2016.