Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και σύστημα προαγωγών του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας

Δημοσιεύθηκε, σε Ορθή Επανάληψη, η υπ΄Αριθμ. Πρωτ. : 20184/09-03-2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα την “Βαθμολογική Διάρθωση θέσεων και σύστημα προαγωγών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας“.

Με την παραπάνω εγκύκλιο, γνωστοποιούνται οι ριζικές αλλαγές που επέρχονται στους βαθμούς, αλλά και στο προβάδισμα μεταξύ του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας, για την υποχρέωση πλέον τήρησης επετηρίδας για το προσωπικό αυτό, καθώς επίσης για τη διαδικασία βαθμολογικών προαγωγών, τους πίνακες προακτέων και τη βαθμολογική ένταξή του.